ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (Hiệu lực từ ngày 01/07/2023) - TFSVNTFSVN

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (Hiệu lực từ ngày 01/07/2023)

Khách hàng đồng ý áp dụng và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Toyota Việt Nam (sau đây gọi tắt là “TFSVN” hoặc “Chúng tôi”) với những nội dung được liệt kê dưới đây.

1. Các loại Dữ liệu Cá nhân được Thu thập

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân liên quan và cần thiết để thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ và thực hiện quyền của mình cũng như để cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm các thông tin định danh (ví dụ như tên, giới tính, nơi sinh, ngày sinh, quốc tịch, số định danh cá nhân, giấy phép lái xe, hình ảnh cá nhân, tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình), thông tin liên lạc (ví dụ như số điện thoại, địa chỉ), dữ liệu tài chính và dữ liệu giao dịch (ví dụ như thông tin về tài khoản thanh toán, phương thức thanh toán, các khoản thanh toán được thực hiện), và dữ liệu kỹ thuật, dữ liệu về sử dụng dịch vụ/hàng hóa, thông tin về tùy chọn tiếp thị liên quan đến tài khoản mà khách hàng thiết lập với chúng tôi và bất kỳ dữ liệu cần thiết nào khác để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ theo quy định pháp luật và thực hiện các quyền của mình (“Dữ liệu Cá nhân”).

Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này, chúng tôi hiểu rằng khách hàng có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác như người đại diện, người thân, bên bảo lãnh hoặc các cá nhân bên thứ ba khác cho TFSVN. Khách hàng cam kết rằng, trước khi cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó cho TFSVN, khách hàng đã có được sự đồng ý có giá trị pháp lý của và đã ban hành thông báo có giá trị pháp lý cho từng cá nhân nêu trên liên quan đến việc thu thập, chuyển giao và xử lý tất cả những dữ liệu đó. Dữ liệu Cá nhân được cung cấp cho TFSVN và sự đồng ý trên phải bao gồm đầy đủ tất cả các hoạt động, mục đích và phương pháp xử lý mà TFSVN phải thực hiện liên quan đến Thỏa thuận này. Khách hàng cam kết thêm rằng khách hàng sẽ nhanh chóng thông báo cho TFSVN nếu bất kỳ cá nhân nào ở trên rút lại hoặc sửa đổi sự đồng ý của họ. Khách hàng sẽ bồi thường và giữ cho TFSVN không bị thiệt hại trước mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tranh chấp, tổn thất và rủi ro phát sinh từ việc xử lý Dữ liệu Cá nhân do khách hàng cung cấp cho TFSVN.

2. Mục đích và Cách thức Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của khách hàng để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo Bộ Điều Khoản này và các hợp đồng có liên quan, cải thiện trải nghiệm người dùng, giải quyết tranh chấp và thực thi các điều khoản hợp đồng, xuất hóa đơn, tạo lập và phân tích số liệu thống kê, báo cáo, nghiên cứu thị trường, quản lý, định danh, liên lạc khách hàng, tiếp thị, xác thực thông tin, kiểm tra chỉ số CIC, thực hiện hoạt động cho vay, hoạt động bảo hiểm, quản lý, xử lý tài sản bảo đảm và/hoặc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định pháp luật. Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của khách hàng cho các mục đích trên có thể bao gồm các hoạt động thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa/hủy Dữ liệu Cá nhân. Dữ liệu Cá nhân của khách hàng có thể được xử lý thông qua nhiều phương thức, ví dụ như thu thập thông tin thông qua các biểu mẫu trực tuyến, nhập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, trao đổi thư điện tử, công nghệ theo dõi tự động, thu thập thủ công bằng biểu mẫu giấy mà sau đó sẽ được số hóa, hoặc thông qua tương tác trên các nền tảng mạng xã hội hoặc trang thông tin điện tử và ứng dụng của chúng tôi hoặc thông qua bất kỳ phần mềm, dụng cụ hay thiết bị nào khác. Dữ liệu Cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc ngoại tuyến thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc nhà cung cấp bên thứ ba.

Thời hạn xử lý Dữ liệu Cá nhân sẽ khác nhau tùy thuộc vào (nhưng sẽ phù hợp một cách hợp lý với) quá trình hoạt động thông thường của các phương pháp xử lý được triển khai, loại Dữ liệu Cá nhân được xử lý và mục đích xử lý và sẽ không vượt quá thời hạn (nếu có) theo quy định pháp luật.

3. Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba, dù ở trong nước hay nước ngoài, bao gồm các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, bên thứ ba xử lý dữ liệu, các công ty liên kết, đại lý, cơ quan nhà nước, nhà thầu và/hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi. Ngoài ra, Dữ liệu Cá nhân của khách hàng còn có thể được xử lý từ xa bởi chúng tôi hoặc các bên thứ ba nêu trên thông qua các hệ thống được đặt bên ngoài Việt Nam.

Dữ liệu Cá nhân của khách hàng có thể được chia sẻ liên quan đến các hoạt động xử lý dữ liệu nêu trên, hoặc trong trường hợp tái cơ cấu hoặc tổ chức lại doanh nghiệp, hoặc các hoạt động tương tự. Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân của khách hàng được chuyển cho bên thứ ba, chúng tôi cam kết tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành.

4. Biện pháp Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp tổ chức phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của khách hàng khỏi hành vi truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu trái phép. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý Dữ liệu Cá nhân của khách hàng, vẫn có thể xảy ra các xâm phạm bảo mật, tấn công mạng, các hành vi vi phạm pháp luật không mong muốn của các bên khác, lỗi hoặc hư hỏng điện tử, máy tính, kỹ thuật, hệ thống, máy chủ không mong muốn hoặc các sự kiện khác có tính chất tương tự như vậy. Theo đó, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể bị rò rỉ, mất mát, bị xóa, phá hủy, đánh cắp, thay đổi, xâm phạm, hư hỏng hoặc chịu các ảnh hưởng bất lợi khác. Trong chừng mực chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu khỏi các mối nguy hại này, khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đối với Dữ liệu Cá nhân của khách hàng.

5. Quyền của Khách hàng

Theo Hợp đồng này, TFSVN công nhận và đảm bảo quyền của khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành. Các quyền này bao gồm quyền được biết, quyền đồng ý, quyền rút lại sự đồng ý về hoạt động xử lý Dữ liệu Cá nhân của khách hàng; quyền truy cập, sửa đổi, yêu cầu xóa, và hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của khách hàng; quyền được TFSVN cung cấp Dữ liệu Cá nhân của khách hàng; và quyền phản đối xử lý dữ liệu. Ngoài ra, khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật, và quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ. Các quyền này sẽ được áp dụng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý hoặc thực hiện các quyền xóa, sửa đổi, hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân hoặc các quyền khác có liên quan đối với bất kỳ hoặc tất cả Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản đến TFSVN, TFSVN có thể xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của TFSVN cho Khách hàng. Các yêu cầu của Khách hàng theo quy định này sẽ được xem là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng cho bất kỳ quan hệ tín dụng nào giữa Khách hàng và TFSVN, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ của Khách hàng đối với TFSVN theo hợp đồng tín dụng và các thỏa thuận có liên quan đã giao kết. TFSVN bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp khắc phục hợp pháp trong những trường hợp này. Theo đó, TFSVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh và các quyền hợp pháp của TFSVN sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản việc xử lý Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu của Khách hàng.

6. Tiếp nhận Thông báo và Đồng ý

Bằng cách đồng ý với Bộ Điều Khoản này, khách hàng thừa nhận rằng mình đã nhận được thông báo của chúng tôi và khẳng định sự đồng ý của khách hàng đối với các hoạt động thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân nêu trên.

Tin liên quan

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Tổ Chức Đấu Giá (31/05/2024)

31/05/2024

TFSVN thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe 37A61206, 19A14243, 98A10251, cụ thể như sau:…

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông Báo Lựa Chọn Tổ Chức Đấu Giá (27/05/2024)

27/05/2024

Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể…

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Tổ Chức Đấu Giá

09/05/2024

TFSVN thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe 72H01479, cụ thể như sau: 1. Kết…

Đăng ký vay